Vui lòng nhập Email đã đăng ký để tiếp tục


Bạn có muốn thay đổi lựa chọn học bổng không?

Bạn có phải là học viên ACCA không? (*)

Bạn có phải là học viên ACCA không?/Are you ACCA student?
Bạn có mong muốn nhận học bổng ACCA không? (*)
Học bổng chỉ dành cho những bạn chưa là học viên của ACCA
Bạn có mong muốn nhận học bổng ACCA không?

Bạn muốn đăng ký học bổng tại trung tâm nào?


Lựa chọn1

Bạn muốn đăng ký học bổng tại trung tâm nào?

Lựa chọn2

Bạn muốn đăng ký học bổng tại trung tâm nào?
Để đăng ký tham dự, vui lòng điền vào các thông tin dưới đây

Bạn mong muốn tham dự chương trình ACCA Career Lead tại thành phố nào? (*)Bạn mong muốn tham dự chương trình ACCA Career Lead tại thành phố nào?
Họ tên (*)

Please let us know your name.
Ngày tháng năm sinh (*)
/ /
Ngày tháng năm sinh/Date of birth
Trường Đại học (*)

Trường Đại học/ University
Khoa

Khoa/Major
Sinh viên năm

Sinh viên năm/School Year
Email (*)

Email của bạn đã được sử dụng
Điện thoại di động (*)

Điện thoại di động/Mobile phone No.
Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ liên hệ/Postal Address
Bạn có phải là học viên ACCA không? (*)

Bạn có phải là học viên ACCA không?/Are you ACCA student?
Bạn có mong muốn nhận học bổng ACCA không? (*)
Học bổng chỉ dành cho những bạn chưa là học viên của ACCA
Bạn có mong muốn nhận học bổng ACCA không?
Nếu có vui lòng đính kèm bảng điểm tại đây (*)

Vui lòng đính kèm bảng điểm tại đây

Bạn muốn đăng ký học bổng tại trung tâm nào?


Lựa chọn1

Bạn muốn đăng ký học bổng tại trung tâm nào?

Lựa chọn2

Bạn muốn đăng ký học bổng tại trung tâm nào?
Bạn mong muốn tham gia 3 hoạt động nào nhất?

Invalid Input